Menu

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego https://dietetyk-matejska.pl/ i https://sklep-dietetyk-matejska.pl/ oraz warunki sprzedaży dostępnych w Serwisie Produktów.

Sprzedaż Produktów i Usług za pośrednictwem serwisu https://sklep-dietetyk-matejska.pl/ realizuje Barbara Matejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inspirowane Zdrowiem Poradnia Dietetyczna Barbara Matejska, z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 1a/2 w Rzeszowie (35-119), NIP 5170190640, REGON 381591649.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@dietetyk-matejska.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dietetyk-matejska.pl oraz sklep.dietetyk-matejska.pl.
 2. Administrator – Barbara Matejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inspirowane Zdrowiem Poradnia Dietetyczna Barbara Matejska, z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 1a/2 w Rzeszowie, NIP 5170190640, REGON 381591649, adres poczty elektronicznej: info@dietetyk-matejska.pl.
 3. Sprzedawca – Barbara Matejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inspirowane Zdrowiem Poradnia Dietetyczna Barbara Matejska, z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 1a/2 w Rzeszowie, NIP 5170190640, REGON 381591649, adres poczty elektronicznej: info@dietetyk-matejska.pl.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 6. Materiał– treść cyfrowa lub indywidualna usługa, m.in. plik pdf, konsultacja on-line lub inny materiał dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów w postaci komputerowych plików lub innej, świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep-dietetyk-matejska.pl/
 9. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zawarta z wykorzystaniem Serwisu.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 13. Operator płatności – rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną a także sprzedaży świadczonej za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny w witrynie internetowej https://sklep-dietetyk-matejska.pl/.
 4. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Konsument przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Z chwilą dokonania zakupu, klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje Regulamin. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Materiał udostępniony Konsumentowi w ramach usług stanowi własność Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia lub nie może być podstawą rozszerzenia o zawarcie umowy o przeniesienie prawa Sprzedawcy na Konsumenta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części jak i w całości.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. standardowa przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer zaktualizowanej do najnowszej wersji
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do korzystania z usługi, produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  3. standardowa przeglądarka plików pdf. (np. AdobeReader)
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, z natychmiastowym skutkiem, w przypadku naruszenie przez Konsumenta Regulaminu, w szczególności gdy:

  1. konsument dopuści się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych konsumentów,
  2. konsument dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Administratora jako niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystanie z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy,
  3. konsument poda w trakcie składania zamówienia i rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub niedokładne, wprowadzające w błąd Sprzedawcę lub naruszające prawa osób trzecich.

 4. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Konsument, który zostanie pozbawiony praw do korzystania z Serwisu nie może dokonywać powtórnych zakupów i rejestracji.
 6. Konsument zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i prawne osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu z w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  3. korzystania z wszelkich treści udostępnionych zgodnie z Umową sprzedaży jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  4. korzystanie z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminy, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystanie z sieci Internet i Usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 7. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich.
 8. Zakazane jest powielanie i sprzedawania Materiałów nabytych w Serwisie.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania komunikatów i danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownika może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@dietetyk-matejska.pl

Składanie zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu oferowanych w nim Produktów.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zawarcie Umowy między Klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeiu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie.
 4. Cena Produktu jest widoczna na stronie Serwisu, podana w złotych polskich zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W celu zakupu Produktu, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

  1. Dodać Produkt do koszyka, klikając w „Dodaj do koszyka”,
  2. Z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  3. Wypełnić formularz, podając dane niezbędne do utworzenia konta w Serwisie i realizacji zamówienia. Użytkownik po wpisaniu danych może zaznaczyć opcję „Stwórz konto”.
  4. Wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności Przelewy24, Blik, Przekaz tradycyjny, mPay, Płacę z Alior Bankiem, Bank Milennium, Bank PEKAO S.A, Allianz Bank.
  5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności Przelewy24 celem dokonania zapłaty.

 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 

Płatność i realizacja zamówień

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Usługa jest realizowana według informacji oraz w terminie (przedziale czasowym) podanych w ofercie.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania Zamówienia.
 4. Każde Zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Dostawa Produktu jest bezpłatna za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Sprzedający własnoręcznie udostępnia Użytkownikowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. W przypadku usługi indywidualnej szczegóły jej realizacji są ustalane przez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z Użytkownikiem w oparciu o zasady określone w ofercie.
 7. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.
 8. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczony w całości Produkt Użytkownikowi.
 9. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietu konsultacji dietetycznej lub indywidualnej konsultacji dietetycznej/psychodietetycznej w ciągu 3-dni roboczych drogą elektroniczną lub telefoniczną zostaje umówiony na telefoniczną konsultację dietetyczną lub w formie videokonferencji.
 10. Indywidualny jadłospis jest wysyłany za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7-dni roboczych od konsultacji.

Korzystanie z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

 
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z Produktem.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. info@dietetyk-matejska.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów jest Barbara Matejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inspirowane Zdrowiem Poradnia dietetyczna Barbara Matejska, z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 1a/2 w Rzeszowie, NIP 5170190640
 2. Dane osobowe Konsumentów będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i Polityką Prywatności. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą.
  Rzeszów, 24.04.2020.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej  https://sklep.dietetyk-matejska.pl/ oraz https://dietetyk-matejska.pl/ i jej podstron.


Administratorem strony i danych osobowych jest Barbara Matejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inspirowane Zdrowiem Poradnia Dietetyczna Barbara Matejska, z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 1a/2 w Rzeszowie, NIP 5170190640, REGON 381591649, adres poczty elektronicznej: info@dietetyk-matejska.pl.

Korzystanie z Serwisu https://sklep.dietetyk-matejska.pl/ i https://dietetyk-matejska.pl/  oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Dane Osobowe przetwarzane na postawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy. Wszelkie zapytania, wnioski oraz skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres info@dietetyk-matejska.pl. W treści zgłoszenia należy podać dane osoby/ osób których dotyczy sprawa, opisać zdarzenie, przedstawić żądanie oraz podstawę prawną tych żądań, a także wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Serwisu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. przez dobrowolne wprowadzenie podczas rejestracji za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie oraz formularza kontaktowego.
 2. przez zgromadzenia plików „cookies”
 3. przez zapisywanie przez Administratora danych do poprawnego działania Serwisu

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). 



Dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawnego działania Serwisu oraz realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności – Serwisowi Przelewy24 będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, w szczególności adres email.

Dane osobowe powierzane są przez Użytkownika do przetwarzania podmiotom: świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej oraz Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics i podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.
Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, dostępna na ich stronach internetowych.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, nie są kojarzone z danymi osobowymi Użytkowników. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych w formularzach jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia stosownych działań.


Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 15.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 3. prawo do przenoszenia danych;

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

 6. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.



Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.


Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.


Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolności Użytkownika.

Newsletter

W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail). Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe przez zaznaczenie opcji . W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6 lit. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „REZYGNUJĘ”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Pliki cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Plik cookie pomaga podmiotom udostępniającym witryny internetowe rozpoznać Twoje urządzenie, gdy kolejny raz odwiedzasz ich witrynę. Istnieją też inne podobne technologie, takie jak tagi pikselowe (przezroczyste obrazy umieszczone na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, które informują o tym, że dana strona lub wiadomość e-mail zostały wyświetlone), pliki typu „web bug” (podobne do tagów pikselowych), a także technologia „web storage”; są one wykorzystywane w oprogramowaniu komputerów stacjonarnych lub w urządzeniach mobilnych.

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie w celu analizy, w jakiś sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, w jaki sposób do niego docierają, a także analizy problemów i wychwytywania ewentualnych błędów związanych z działaniem Serwisu. Zdarzenia te są analizowane w celu ciągłego udoskonalania i poprawy działania Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony: Google Analytics oraz Facebook Pixe.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


Rzeszów, 16.06.2020.

Strony WWW: Produkt Finalny
usercartmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram